Tin Lành thật là gì?

Câu hỏi: Tin Lành thật là gì? Trả lời: Phúc âm thật là tin tốt lành của Đức Chúa Trời để cứu tội nhân. Con người bởi bản chất tội lỗi và đã bị ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời đã không có hy vọng để cứu vãn tình trạng đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã…

Xem tiếp

Tin đạo dễ như thế nào?

Câu hỏi: Tin đạo dễ như thế nào? Trả lời: Chúng ta được cứu bởi ân điển qua đức tin, không phải bằng việc làm so (Ê-phê-sô 2:8-9, so sánh Sáng Thế Ký 15:6). Có một số người kết luận từ điều này rằng không có nhu cầu tương ứng về một cuộc sống có cam…

Xem tiếp

Theo Kinh Thánh, sự tái sinh là gì?

Câu hỏi: Theo Kinh Thánh, sự tái sinh là gì? Trả lời: Có một từ khác cùng nghĩa với tái sinh là sinh lại, liên quan đến cụm từ “sinh lại” trong Kinh Thánh. Sự sinh lại của chúng ta được phân biệt với lần sinh đầu tiên khi chúng ta được hình thành về thể chất và di…

Xem tiếp

Tại sao sự sống lại của Chúa Giê-xu lại quan trọng?

Trả lời: Sự sống lại của Chúa Giê-xu quan trọng vì một vài lý do. Đầu tiên, sự kiện này là bằng chứng cho quyền năng tối uy của Đức Chúa Trời. Tin vào sự sống lại là tin vào Đức Chúa Trời. Nếu Chúa tồn tại, và nếu Ngài thật sự tạo ra vũ…

Xem tiếp

Tại sao đức tin không có việc làm thì chết?

Câu hỏi: Tại sao đức tin không có việc làm thì chết? Trả lời: Gia-cơ nói: “Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy” (Gia-cơ 2:26). Đức tin không có việc làm là đức tin chết vì thiếu việc làm cho thấy một đời sống không thay đổi…

Xem tiếp

Sự xưng công chính là gì?

Trả lời: Nói một cách đơn giản xưng công chính là tuyên bố ai đó công chính, được làm hòa với Đức Chúa Trời. Sự xưng công chính là sự tuyên bố của Đức Chúa Trời cho những ai tin nhận Đấng Christ để trở nên công chính, dựa trên sự công chính của Ngài…

Xem tiếp