Cứu chuộc chủ tể là gì?

Câu hỏi: Cứu chuộc chủ tể là gì? Trả lời: Giáo lý về sự cứu chuộc chủ tể dạy rằng việc thuận phục Đấng Christ là Chúa phải đi kèm với việc tin vào Đấng Christ như Đấng Cứu Chuộc. Cứu chuộc chủ tể trái ngược với thứ đôi khi được coi là đức tin dễ…

Xem tiếp

Nếu hình phạt dành cho tội lỗi của chúng ta là đời đời ở trong địa ngục, vậy làm thế nào sự chết của Chúa Giê-xu trả hình phạt cho chúng ta nếu Ngài không trả qua đời đời trong địa ngục?

Câu hỏi: Nếu hình phạt dành cho tội lỗi của chúng ta là đời đời ở trong địa ngục, vậy làm thế nào sự chết của Chúa Giê-xu trả hình phạt cho chúng ta nếu Ngài không trả qua đời đời trong địa ngục? Trả lời: Nếu chúng ta nghĩ Chúa Giê-xu chỉ là một con…

Xem tiếp

Kinh Thánh nói gì về sự cứu rỗi hộ gia đình?

Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về sự cứu rỗi hộ gia đình? Trả lời: Sự cứu rỗi hộ gia đình là quan niệm cho rằng cả gia đình hoặc hộ gia đình được cứu cùng một lúc. Sự cứu rỗi của cả gia đình được thực hiện thông qua niềm tin của người lãnh đạo…

Xem tiếp

Sự làm cho vinh hiển là gì?

Câu hỏi: Sự làm cho vinh hiển là gì? Trả lời: Câu trả lời ngắn gọn là “sự làm cho vinh hiển” là sự loại bỏ tội lỗi cuối cùng của Đức Chúa Trời khỏi đời sống của các thánh đồ (tức là, tất cả những người được cứu) trong trạng thái đời đời (Rô-ma 8:18;…

Xem tiếp

Có cần thiết phải hiểu biết trọn vẹn Phúc Âm để lên thiên đàng không? Có đủ để tin nó ngay cả khi chúng ta không hiểu biết trọn vẹn về nó?

Câu hỏi: Có cần thiết phải hiểu biết trọn vẹn Phúc Âm để lên thiên đàng không? Có đủ để tin nó ngay cả khi chúng ta không hiểu biết trọn vẹn về nó? Trả lời: Theo một nghĩa nào đó, sứ điệp phúc âm rất đơn giản để hiểu: Chúa Giê-xu đã chết và sống…

Xem tiếp

Tại sao đức tin không có việc làm thì chết?

Câu hỏi: Tại sao đức tin không có việc làm thì chết? Trả lời: Gia-cơ nói: “Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy” (Gia-cơ 2:26). Đức tin không có việc làm là đức tin chết vì thiếu việc làm cho thấy một đời sống không thay đổi…

Xem tiếp

Tin đạo dễ như thế nào?

Câu hỏi: Tin đạo dễ như thế nào? Trả lời: Chúng ta được cứu bởi ân điển qua đức tin, không phải bằng việc làm so (Ê-phê-sô 2:8-9, so sánh Sáng Thế Ký 15:6). Có một số người kết luận từ điều này rằng không có nhu cầu tương ứng về một cuộc sống có cam…

Xem tiếp