Tăng trưởng thuộc linh là gì?

Trả lời: Tăng trưởng thuộc linh là tiến trình ngày càng giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi chúng ta đặt niềm tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu, Chúa Thánh Linh bắt đầu tiến trình làm cho chúng ta giống Ngài nhiều hơn, làm chúng ta phù hợp với hình ảnh của Ngài. Tăng…

Xem tiếp

Con cái Chúa kiêng ăn – Kinh Thánh nói gì?

Trả lời: Kinh Thánh không bắt buộc con cái Chúa phải kiêng ăn. Đức Chúa Trời không đòi hỏi hay ra lệnh này cho con cái Chúa. Đồng thời Thánh Kinh trình bày kiêng ăn như là điều tốt, thích hợp, và có ích lợi. Sách Công vụ các sứ đồ ghi lại các tín…

Xem tiếp

Làm thế nào tôi có thể truyền giảng cho những bạn hữu và những người trong gia đình của tôi mà không gây khó chịu hoặc xô đẩy họ đi?

Trả lời: Vào một thời điểm, mỗi tín hữu có một người trong gia đình, một người bạn, một đồng nghiệp, hay một người quen không phải là một con cái Chúa. Chia sẻ phúc âm với những người khác có thể khó khăn, và nó có thể trở nên khó khăn hơn ngay cả…

Xem tiếp

Cơ Đốc Nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?

Trả lời: Chìa khóa để hiểu vấn đề này là nên biết luật pháp Cựu Ước được ban cho quốc gia Y-sơ-ra-ên không cho Cơ Đốc Nhân. Một số điều luật làm cho người Y-sơ-ra-ên biết làm thế nào để vâng lời và làm vui lòng Đức Chúa Trời (Thí dụ như Mười điều răn),…

Xem tiếp

Cơ Đốc Nhân là gì?

Trả lời: Từ điển Webster định nghĩa một Cơ Đốc Nhân là “Người xưng nhận đức tin vào Chúa Giê-xu là Cứu Chúa hoặc trong tôn giáo đặt nền tảng trên sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu” Trong lúc đây là điểm khởi đầu tốt trong sự hiểu biết Cơ Đốc Nhân là gì, như…

Xem tiếp